Pentekostalizacja chrześcijaństwa. Przewodnik teologiczno-pastoralny

bp Andrzej Siemieniewski

PENTEKOSTALIZACJA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Przewodnik teologiczno-pastoralny


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA
FAKT GLOBALNEJ PENTEKOSTALIZACJI

1. Pentekostalizacja – tempo, skala, skutki

1.1 Nowa reformacja?
1.2 Pentekostalizacja – codzienność 800 milionów chrześcijan
1.3 Amazońskie zwierciadło

2. Pentekostalizacja – w poszukiwaniu przyczyn

2.1 Nieadekwatne próby wyjaśnienia
2.2 A co z opcją na rzecz ubogich?
2.3 Preferencyjna opcja na rzecz pentekostalizmu
2.4 Nie tylko w Ameryce Łacińskiej

3. Klucz – pentekostalna duchowość

3.1 Pilna potrzeba katolickiej odpowiedzi
3.2 Opium dla ludu czy opium dla elit?
3.3 Szukanie jednoczącej duchowości wśród podziałów

CZĘŚĆ DRUGA
BIBLIJNY KLUCZ

4. Pentekostalne czytanie Pisma

4.1 Pentekostalizm – owoc pewnego rozumienia Biblii
4.2 Odrodzenie pojęcia Tradycji
4.3 Biblijna szkoła św. Pawła

5. Wprowadzenie w duchowość Dziejów Apostolskich

5.1 Brama do tajemnicy – duchowość Dziejów
5.2 Głębiej o pentekostalnym stylu lektury
a. mimetyczna lektura Pisma Świętego
b. performatywny charakter narracji biblijnej
c. narratywny aspekt hermeneutyki pentekostalnej

6. Wcielenie duchowości Dziejów Apostolskich

6.1 Uprzywilejowanie Dziejów Apostolskich
6.2 Symbolika Dziejów w historii pentekostalizmu
a. Źródła pentekostalizmu – Ch. Parham i W. Seymour
b. Początki ekumenizmu pentekostalnego – D. Wilkerson i J. Sherill
c. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna – Patti Mansfield i polskie doświadczenie

CZĘŚĆ TRZECIA
TEOLOGIA PENTEKOSTALNA

7. Teologia pentekostalna – Ordo salutis

7.1 Tak, pentekostalizm ma teologię!
7.2 Ordo salutis – w osobistej historii nawrócenia
a. nowe narodzenie
b. chrzest w Duchu Świętym
c. uświęcenie
7.3 Ordo salutis – w powszechnej historii zbawienia
7.4 Powrót do (pentekostalnych) źródeł

8. Teologia pentekostalna – doświadczenie

8.1 (Non) sola experientia
a. doświadczenie nie tworzy wiary
b. fundacyjne doświadczenie pentekostalne – glosolalia
8.2 Neopentekostalizm – krytyka pewnych aspektów

9. Misja pentekostalna

9.1 Misyjny paradygmat Dziejów Apostolskich
9.2 „Ścieżka dostępu” do łaski
9.3 Misja mesjańska i mistyczna
9.4 Szukajcie wpierw królestwa Bożego
9.5 Duchowość pentekostalna w perspektywie społecznej
a. model trojakiego nawrócenia – osobiste
b. model trojakiego nawrócenia – eklezjalne
9.6 Społeczne dzieła Kościoła jako uzdrawianie relacji społecznych

Zakończenie

1. Fakt pentekostalizacji i pilna potrzeba rozeznania

2. Pentekostalizacja a racjonalność chrześcijaństwa
a. Biblia jako wiarygodne źródło
b. misje prowadzące do nawrócenia na chrześcijaństwo
c. przezwyciężanie sceptycyzmu wobec nadprzyrodzoności

3. Dialog na płaszczyźnie Tradycji
a. nowe otwarcie ekumeniczne (Globalne Forum Chrześcijańskie)
b. pojęcie i rola Tradycji
c. istotne wyzwania dialogu: katolickość – sakramenty – papiestwo

Bibliografia